facebook
Text Box: Dai Ginjo

Brewery

Item Description

Item Description In English

Asahi

Dassai 23%

Otter Festival

Asahi

Dassai Sanwari Kyubu “39”

Otter Festival

Asahi

Dassai “50”

Otter Festival

Asahi

Kubota Hekiju

Clear Blue of logevity

Asahi

Kubota Manju

Millions of  longevity

Miyaizumi

Koten Sharaku

Sharaku's classical art

Ikegame

Kuro Kabuto

Samurai's black armor

Ishikawa

Tama Jiman

Tama area's pride

Kaetsu

Kirin Koshihikari

Kirin  "Premium Rice" Sake

Kamotsuru

Gold

Gold

Kamotsuru

Soukaku

Twin Cranes

Katokichibee

Born Hoshi

Star

Katokichibee

Born Hyouzan

Ice Berg

Katokichibee

Born Muroka Nama Genshu

Fresh

Katokichibee

Born Nihon No Tsubasa

Wing of Japan

Katokichibee

Born Tokusen

Special Selection

Katokichibee

Born Yume Ha Masayume

Dreams Come True

Kikusui

Kikusui

Florist's Daisy & Water

Koshitsukano

Koshino Hana

Northern Splendor

Miyazaki Honten

Miyano Yuki

Palace Snow

Nabedani

Hanasansui

Sweet flower with mountain's fresh water

Takara

Antique

Antique

Tama No Hikari

Tama No Hikari

Sparkling of gem

Totsuka

Kanchiku

Exceptional Bamboo